Να παρέμβει η Δικαιοσύνη για το διαρκές σκάνδαλο στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας

Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης κρίνεται απαραίτητη για το διαρκές σκάνδαλο στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας.

Παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας, η διοίκηση του ΟΛΚΕ αρνείται πεισματικά να αποδεχθεί το αποτέλεσμα διαγωνισμού για τη διαχείριση στερεών καταλοίπων, ανανεώνει παράνομα τη σύμβαση με εταιρεία που έγινε έκπτωτη από τον διαγωνισμό και με διάφορα προσχήματα καθυστερεί να φέρει στο συμβούλιο την επίμαχη απόφαση.

Το χρονικό του σκανδάλου

Στις 22/4/15 διενεργήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί με την με αριθμό πρωτοκόλλου 501/5.0/24/2/15 διακήρυξη.

Σε αυτόν τον διαγωνισμό έλαβαν μέρος τρεις εταιρείες:

  • ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Μ. ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
  • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά της είναι επαρκής, σύμφωνα με το άρθρο 1.12 και 17 της διακήρυξης.

Αποφάσισε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε. και τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, ήτοι το άνοιγμα του φακέλου της οικονομικής προσφοράς με την εταιρεία αυτή και την επιστροφή των οικονομικών προσφορών των λοιπών υποψηφίων των οποίων η προσφορά κρίθηκε απαράδεκτη.

Το Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε. με το με αριθμό 11/2015 πρακτικό ομόφωνα ενέκρινε τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και ορίστηκε η 23/10/2015 ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε.

Στις 23 Οκτωβρίου του 2015 τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για το ως άνω έργο συνήλθαν στην τρίτη δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας με επωνυμία Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε. και με το με αριθμό 3/23-10-2015 πρακτικό εισηγήθηκαν στο Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε. την ανακήρυξη της εταιρείας Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε. ως προσωρινής αναδόχου του εν λόγω έργου και προώθησαν το εν λόγω πρακτικό στο Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε. προς έγκριση.

Τι συμβαίνει με τον ΟΛΚΕ

Τέλη Νοεμβρίου του έτους 2015 διορίστηκε νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ Α.Ε. και τα νέα μέλη του Δ.Σ./ΟΛΚΕ.

Έκτοτε και μέχρι σήμερα το Δ.Σ. ΟΛΚΕ Α.Ε. δεν έχει προβεί στη συζήτηση της κατακύρωσης. Σημειωτέον ότι όσες φορές επρόκειτο να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα η συζήτησή του αναβαλλόταν!!!

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υφίσταται λόγος που να δικαιολογεί την μη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία μας, εφόσον η προδικαστική προσφυγή και η αίτηση αναστολής έχουν απορριφθεί. Η όποια καθυστέρηση και αναβολή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την έγκριση της οικονομικής προσφοράς από την επιτροπή διαγωνισμού μέχρι και σήμερα οφείλεται και αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε.

Εν όψει των ανωτέρω εξελίξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και της έγκρισης της οικονομικής προσφοράς από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η εταιρεία έχοντας υπόψη την καλύτερη εξυπηρέτηση και εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης αναγκάστηκε να μη συμμετάσχει σε άλλους δημόσιους διαγωνισμούς στην Κέρκυρα με αντικείμενο την αποκομιδή, συγκομιδή απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί σημαντική οικονομική ζημία για την οποία επιφυλάσσεται να ζητήσει την ανόρθωσή της με κάθε νόμιμο τρόπο.

Παράνομη παράταση

Σημειωτέον, δε, από το έτος 2008 μέχρι σήμερα ανατίθεται από την ΟΛΚΕ Α.Ε. με παρατάσεις της αρχικής σύμβασης η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου στην εταιρεία «ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην περίπτωση κατά την οποία η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης τίθεται υπό τον ερμηνευτικό μανδύα της παράτασης/ανανέωσης της κύριας σύμβασης, τούτη, εφόσον δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διακήρυξη του αρχικού διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα στην τελευταία χρονικά όρια ισχύος της οικείας σύμβασης έχουν ήδη εξαντληθεί, βρίσκεται εκτός των ακραίων νομίμων συμβατικών ορίων, ισοδυναμεί δε κατ’ ουσίαν με απευθείας ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προς τούτο προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού και να πλήττεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός.

Αμείλικτα ερωτήματα

  • Γιατί δεν επικυρώνεται το έργο στην εταιρεία Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε.;
  • Για ποιον λόγο το Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε. αποφεύγει τη συζήτηση για την κατακύρωση ή μη του εν λόγω έργου στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία Γ. & Σ. ΛΑΒΡΑΝΟΣ Ο.Ε.;
  • Για ποιο. λόγο και με ποια αιτιολογία ανατίθεται στην εταιρεία ANTIPOLLUTION AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. από το έτος 2008 μέχρι σήμερα η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών;
  • Είναι νόμιμη η παράταση και η συνέχιση εκτέλεσης του ως άνω έργου στην εταιρεία ANTIPOLLUTION AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ενόψει και της υπάρχουσας σε εξέλιξη διαγωνιστικής διαδικασίας;
  • Ποιον ωφελεί η εν λόγω καθυστέρηση στη λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ./ΟΛΚΕ Α.Ε.;

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*